ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

Child Safe Friendly Tourism

VDO Presentation "Child Safe Friendly Tourism"

โครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็ก “Child Safe Friendly Tourism” ดำเนินการโครงการโดยเครือข่ายภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้สถานประกอบการโรงแรมและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก, การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทุกรูปแบบ

ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลในการติดต่อประสานงาน